นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการเช่าที่พัก

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเช่าก่อนเจ้าของที่พักอนุมัติการเช่า

เมื่อ nornn ได้ทำการยืนยันการเช่ากับท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการเช่าที่พักหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเช่านั้น จะต้องทำผ่านระบบของ nornn เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเช่าหลังจากที่เจ้าของที่พักอนุมัติการเช่า

หลังจากเจ้าของที่พักอนุมัติการเช่าแล้ว ผู้เข้าพักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่พักและระยะเวลาการเช่าได้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าพักจะต้องยกเลิกการเช่าดังกล่าวและทำรายการเช่าใหม่ โดยเงื่อนไขการยกเลิกเป็นตามที่กำหนดในนโยบายนี้
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ เช่น ชื่อผู้เข้าพักบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระ จะต้องทำผ่านระบบของ nornn หรือติดต่อกับ nornn ผ่านหน้า Contact Us เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ นโยบายการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเช่าที่พักนี้เท่านั้น

การขอยกเลิกการเช่าที่พักหลังจากที่เจ้าของที่พักอนุมัติการเช่า

nornn จะถือเอาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้เข้าพัก

ผู้เข้าพักจะต้องทำรายการยกเลิกการเช่าในระบบของ nornn เท่านั้น ทั้งนี้เงื่อนไขการคืนเงินอยู่ ภายใต้นโยบายการคืนเงิน

2. เจ้าของที่พัก

เจ้าของที่พักไม่มีสิทธิ์ยกเลิกการเช่าที่พักเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยต้องยกเลิกการเช่าที่พัก อาทิ ภัยธรรมชาติความไม่สงบทางการเมืองความเสียหายของทรัพย์สิน หรือการบำรุงรักษาที่มีผลทำให้ที่พักไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แสดงไว้ เป็นต้น

ในการยกเลิกการเช่าที่พัก ต้องแจ้งผู้เข้าพักและ nornn ล่วงหน้าพร้อมชี้แจงเหตุผล เพื่อให้ผู้เข้าพักมีโอกาสในการหาที่พักและ/หรือได้รับค่าเช่าที่พักคืนเต็มจำนวน
การยกเลิกใดๆโดยเจ้าของที่พัก nornn จะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ผู้เข้าพักและจะคิดค่าธรรมเนียมบริการจากเจ้าของที่พัก และ nornn สามารถคิดค่าบริการและค่าเปรียบเทียบปรับได้ตามดุลยพินิจของ nornn ทั้งนี้ เจ้าของที่พักมีหน้าที่คืนเงินค่าเช่า ค่ามัดจำ ที่ผู้เข้าพักได้ชำระผ่าน nornn และ nornn ได้ส่งมอบให้เจ้าของที่พักแล้ว ภายใต้นโยบายการคืนเงิน

การไม่เข้าพัก (No Show/Non-use of reservation):

ผู้เข้าพักจะไม่ได้รับเงินคืน และ nornn จะโอนเงินให้เจ้าของที่พักเต็มจำนวน